Home

VZW CATO

Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten, regio Dender, Schelde, Durme

    De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Cardio-Tonica”, 

    afgekort tot “CATO”,

    Vriendenkring hart- en vaatpatiënten, regio Dender, Schelde, Durme.


    De vereniging stelt zicht tot doel, met uitsluiting van elke politieke of confessionele strekking:

    - het informeren

    - het behartigen van de belangen 

    - het organiseren van emotionele steun

    - het samenbrengen en het weerbaar maken van personen die op één of andere manier met hart- en vaatproblemen

      te maken hebben

    - en het ondersteunen van alle mogelijke activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van de hart- en vaatpatiënten en hun

      partner te bevorderen.


    Lidgeld

    Betaling door overschrijving op bankrekeningnummer 

    BE40 9733 9825 5863 

    van vzw Cato 9200  Dendermonde

    Gelieve duidelijk te vermelden: lidgeld 20.. (juiste jaartal vermelden)  +  naam/namen   

    Betalen uiterlijk tegen 31 januari.

 

    Het lidgeld werd als volgt vastgesteld:

    Hartpatiënt (werkend lid)                     € 20    verzekering inbegrepen

    Hartpatiënt & partner (werkend lid)     € 35    verzekering inbegrepen

    Steunend lid                                        € 15    verzekering inbegrepen

    Erelid                                                   € 30    verzekering inbegrepen

    _____________________________________________________________________________________________


Raad van Bestuur vzw CATO

 

Voorzitter

Mevr. Reinhilde VAN HOYWEGHEN, Noordlaan 34, 9200 Dendermonde

052 22 44 00   -   0496 47 88 22  -  vanhoyrein@gmail.com

 

Ondervoorzitter

Dhr. Gustaaf DE BACKER, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme

052 47 99 72  -  0485 61 88 26   -   de.backer.gustaaf@skynet.be

 

Secretaris

Dhr. Rudy DE BRANDT, Zuidlaan 6/1, 9200 Dendermonde

052 20 22 81   -   0479 73 47 88  -   rudy.de.brandt@telenet.be


Adj. Secretaris

Dhr. Luc DE DONDER, Heirstraat 43, 9200 Dendermonde

052 22 38 07   -   0498 44 83 40  -   lucdedonder@skynet.be

 

Penningmeester

Dhr. Reinhold VERLEYEN, Plattenakker 19, 9200 Dendermonde

052 21 58 78  -  0471 58 05 90  - reinhold.verleyen@proximus.be

 

Bestuurders

Dhr. Omer VAN DAMME, Kruisbeeldstraat 35; 9220 Hamme

Verantwoordelijke revalidatiemateriaal

052 47 66 27   -   0486 65 14 24   -   omer.van.damme@telenet.be


Dhr. Albert DE BOCK, Kolvenierslaan 6, 9200 Dendermonde

Verantwoordelijke leden en reizen

052 22 24 44  -   0475 93 27 74  -  albert.debock@skynet.beMedisch adviseurs

Dr. Tom SARENS, cardioloog-intensivist - AZ Sint-Blasius Dendermonde       

052 25 29 50   -   tomsarens@hotmail.com

 

Dr. Frank HOFMAN, chirurg bloedvatenheelkunde

052 41 25 33  -  fhofman@clstjean.be


Juridisch adviseur

Mr. Ph. BAILLON, advocaat, Noordlaan 172 Bus 1, 9200  Dendermonde

052 21 79 72  -  baillon.philippe@skynet.be


     ___________________________________________________________________________________________STATUTEN vzw CATO


    Oprichtingsstatuten verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatblad op 24 december 1981 (N.13199)

    Wijzigingen verschenen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 25 maart 1982  (N003020),

    27 april 1989 (N.5141), 29 april 1999 (N.7054), 21 maart 2002 (N.5113)

    Gewijzigd  in de Algemene Vergadering van 13 november 2004, 4 juli 2009 en 28 januari 2017.

    Identificatienummer 13199/81

    Ondernemingsnummer 422.255.648


 

    TITEL I - Benaming, zetel, doelstellingen, duur


Art.  1 : De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Cardio-Tonica”,  afgekort tot “CATO”, vriendenkring hart- en     vaatpatiënten, regio Dender, Schelde, Durme. Deze naam wordt steeds voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” de afkorting “vzw”.


Art.  2 : De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Noordlaan 34. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het voornoemde gerechtelijk arrondissement.

Wijziging van de maatschappelijke zetel kan beslist worden door de leden van de Raad van Bestuur,  bij gewone meerderheid van stemmen.


Art. 3 : De vereniging stelt zicht tot doel, met uitsluiting van elke politieke of confessionele strekking:

- het informeren

- het behartigen van de belangen

- het organiseren van emotionele steun

- het samenbrengen en het weerbaar maken van personen die op één of andere manier met hart- en vaatproblemen

  te maken hebben

- en het ondersteunen van alle mogelijke activiteiten die erop gericht zijn het welzijn van de hart- en vaatpatiënten en

  hun partner te bevorderen.

De vereniging tracht het omschreven doel  te bereiken door onder andere het  publiceren van informatief materiaal en het organiseren van cursussen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen verzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen. Dit alles in overeenstemming met de geldende vzw-wetgeving.


Art. 4 : De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur    TITEL II - Lidmaatschap


Art.  5 : De vereniging telt werkende, steunende-, en ereleden.

Alle leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

De vereniging telt ten minste tien werkende leden.


Art. 6 : Als werkend lid kunnen tot de vereniging toetreden, alle personen die op medisch vlak als hart- of vaatpatiënt zijn erkend, evenals hun partner, en die door de raad van bestuur worden aanvaard.

Personen die aan preventie willen doen om te voorkomen dat ze hart- of vaatpatiënt worden en die op regelmatige basis deelnemen aan de revalidatietrainingen, worden eveneens als werkend lid toegelaten.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon  kan tot de vereniging toetreden als steunend of erelid  mits goedkeuring  door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend zijn opgenomen in het huishoudelijke reglement.


Art. 7 : Het jaarlijks lidgeld wordt omschreven in het huishoudelijk reglement en wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur..


Art. 8 : De leden van de vereniging zijn verplicht:

a) de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar Raad van Bestuur na

    te leven:

b) de belangen van de vereniging niet te schaden


Art. 9 : De Raad van Bestuur kan, met de meerderheid van twee derden van de stemmen, een lid uitsluiten.

Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit de vereniging.

Het lidmaatschap van een lid eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of in geval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie of splitsing.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.    Titel III : Raad van Bestuur


Art. 10 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie bestuurders, bijgestaan door maximum vijf adviseurs, waaronder minstens één   medische en één juridische adviseur, leden van de vereniging.  Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en kunnen eveneens door deze uitgesloten worden. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen.


Art. 11: De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of uitsluiting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.


Art. 12 :

a) De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden: een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en

    een penningmeester of een secretaris-penningmeester.

    De voorzitter of de secretaris roept de Raad van Bestuur  bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval

    van afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters of bij

    gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

b) De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Indien dit aantal niet

    is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en

    beslissen indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen

    bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die

    hem vervangt doorslaggevend.

c) Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een

    vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

d) De Raad van Bestuur kan eveneens vergaderen via alle communicatiemiddelen. De punten a tot c hierboven blijven

    van toepassing.

e) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende  noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereist,

    kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

    Dit schriftelijke akkoord kan meegedeeld worden per brief, per telegram, fax of e-mail. Deze procedure kan echter

    niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

f) Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris

   en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten voorgelegd worden en al de

   andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of door één van beiden en een bestuurder.


Art. 13 : Taak van de Raad van Bestuur :

a) De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor

    alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering

    zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van onder meer, het vervreemden,

    zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en

    bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken doch voor zover deze handelingen overeenstemmen met het doel

    en de belangen van de vereniging.

b) Ten aanzien van derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van

    twee bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet

    doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

c) De Raad van Bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn

    bevoegdheden overdragen aan een ander dagelijks bestuur, samengesteld uit minstens drie leden van de vereniging.

    De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden

    ingetrokken door de Raad van Bestuur.

d) De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur bij

    eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die desgevallend

    gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de

    Raad van Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Dit mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke

    ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken.

e) De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgesteld Huishoudelijk Reglement.

    Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen

    ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij dit huishoudelijke reglement mogen, zonder

    strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in

    verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan

    aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.


    Titel IV: Algemene Vergadering


Art. 14 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. Ieder lid heeft stemrecht.  De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde persoon, door de oudste aanwezige bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen mits een schriftelijke volmacht. Elk lid kan echter slechts vijf andere leden vertegen¬woordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de Algemene Vergadering.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Art. 15 : De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

a) Het wijzigen van statuten:

    Een wijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige

    of vertegenwoordigde leden. Wanneer een wijziging echter betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de

    vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van

    de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

b) Het benoemen en afzetten van de bestuurders;

c) Het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

d) Het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

e) Het uitsluiten van een lid;

f)  De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

g) Alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.


Art. 16 :

a) De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van

    de vereniging dit vereist en moet bijeengeroepen worden telkens wanneer één vijfde van de leden er om vraagt.


b) Zij moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het

    afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar, en dit in de loop van de maanden januari of februari.

c) Alle leden worden minstens acht dagen voor de Algemene Vergadering uitgenodigd per brief of e-mail.


d) De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de

    Algemene Vergadering.

e) De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. In het variapunt kunnen de

    aanwezige leden een onderwerp laten bespreken dat zij bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter melden.


Art. 17 :

a) Op het gebied van aangelegenheden, andere dan deze vermeld in art. 17, § b, worden de besluiten genomen

    bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is

    de stem van de voorzitter, of diegene die hem vervangt,  doorslaggevend.

b) In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de

    wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming over de statutenwijziging of ontbinding, worden

    onthoudingen geteld als tegenstem.


Art. 18 : Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris of een bestuurder, en ze worden opgenomen in een bijzonder register.


     V : Inzagerecht


Art. 19 : Derden die van belang doen blijken, hebben het recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de Algemene Vergadering te vragen.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering raadplegen.    Titel VI: Rekeningen – Begroting – Controle


Art. 20 :

a) Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

b) De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de

    Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich,

    bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders.

c) De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen

    de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

d) Alleen de voorzitter en de penningmeester zijn gemachtigd de bankverrichtingen uit te voeren. Bij ontstentenis van

    één van beiden of beiden zal de Raad van Bestuur andere bestuurders aanwijzen om de bankzaken te regelen.


     VII: Ontbinding, vereffening


Art. 21 : Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. Ingeval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.

Tot vrijwillige ontbinding van de vereniging kan door de Algemene Vergadering worden besloten wanneer twee derden van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van 4/5 van de stemmen. In geval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig zijn kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


Art. 22 : In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft. De Algemene Vergadering die tot de ontbinding besluit zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.


Art. 23 : Voor alles wat in deze statuten is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 02 mei 2002, of de toegevoegde geldende wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, van toepassing.


Opgemaakt in vier exemplaren en met éénparigheid van stemmen aanvaard op de  Algemene Vergadering, gehouden te Dendermonde op zaterdag 28 januari 2017.


    ______________________________________________________________________________________________


HUISHOUDELIJK REGLEMENT


    Titel I: Verduidelijkingen van de statuten van de leden.

 

Artikel 1:

Worden als lid beschouwd: de leden die hun lidgeld hebben betaald.

Niet-betalende leden zullen na verloop van één trimester op hun achterstal gewezen worden en tot betaling aangemaand. Wie hieraan geen gevolg geeft binnen de twee maanden zal als ontslagnemend worden beschouwd en automatisch als lid worden geschrapt.


Artikel 2:

De Raad van Bestuur kan bepaalde personen, wegens hun verdiensten tegenover de vereniging, en als blijk van onderscheiding het beschermend erelidmaatschap toekennen zonder verplichtingen. Zij mogen zich dan beschermend erelid van vzw Cato noemen.

De Raad van Bestuur kan de weduwe, weduwnaar of partner van een overleden lid opnemen als lid mits het betalen van het jaarlijkse lidgeld.


Artikel 3:

De leden verklaren vrij tot de vereniging toe te treden. Zij erkennen dat zij vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid aan de ingerichte activiteiten deelnemen waartoe zij zichzelf in staat oordelen en menen te beschikken over de fysieke mogelijkheden en conditie om eraan deel te nemen. Daardoor, en zonder enig voorbehoud, verklaren zij bij hun deelneming aan de ingerichte activiteiten uitdrukkelijk af te zien van enig verhaal tegenover de groep, de inrichters en de leiders of begeleiders van de activiteit. Dit geldt zowel uit hoofde van de aard of de zwaarte van de activiteit als uit hoofde van de groep of de inrichting van de activiteit of enige andere bijeenkomst van de vereniging. Een lid dat na een langdurige afwezigheid de trainingen wenst te hervatten dient steeds vooraf medisch advies in te roepen en de noodzakelijke medische gegevens over te maken aan de verantwoordelijke therapeut. Door zijn handtekening op het inschrijvingsformulier verklaart het lid een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijke reglement ontvangen te hebben en elke bepaling ervan te kennen en te aanvaarden.


Artikel 4:

Vooraleer de uitsluiting van een lid aan de algemene vergadering wordt voorgedragen, zal het door de Raad van Bestuur worden opgeroepen bij aangetekende brief ten einde de reden van de uitsluiting te vernemen. Hierbij zal het desbetreffend lid zijn standpunt kunnen verdedigen. Indien de belanghebbende geen gevolg geeft aan de oproeping betekent dit dat hij zich bij de maatregel neerlegt en de beslissing aanvaardt. Bij mogelijke confrontatie wordt de beslissing, na het lid gehoord te hebben, door de Raad van Bestuur met 2/3 meerderheid,van de aanwezige leden, genomen. Vanzelfsprekend wordt een beslissing niet lichtvaardig genomen en zal het benadelen van de vereniging of haar leden aan de basis moeten liggen.


    Titel II: Verduidelijkingen over de werking van de Raad van Bestuur.


Artikel 5:

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De Raad van Bestuur kan functies onder de bestuurders verdelen. Hij kan ook andere personen in bijzondere functies aanstellen.


Artikel 6:

Om tot bestuurder te worden aangesteld door de algemene vergadering moet men lid zijn van de vereniging. Ieder lid kan zich kandidaat stellen. Kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij voorzitter van de Raad van Bestuur na de aankondiging van de  verkiezingen van nieuwe leden, voorafgaand aan de algemene vergadering en waarbij de leden minimum acht dagen hebben om hun kandidatuur in te dienen. Indien noodzakelijk van de Raad van Bestuur leden voordragen als bestuurder. De Algemene Vergadering beslist, bij meerderheid van de aanwezige leden, over de aanstelling.


Artikel 7:

Bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar. Gedurende een legislatuur toegetreden nieuwe bestuursleden zullen hun mandaat samen met alle andere bestuursleden op hetzelfde tijdstip beëindigen en zijn tevens herkiesbaar. Om zijn doelstelling te verwezenlijken zal de Raad van Bestuur een deskundige inzake revalidatie van hart- en vaatpatiënten benoemen als raadgever en/of begeleider en hem aan de algemene vergadering voorstellen als bestuurder.


Artikel 8:

De Raad van Bestuur komt samen telkens de voorzitter of drie bestuurders dit nodig of nuttig achten. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter. Is ook deze afwezig dan zal de oudste der aanwezige bestuursleden de vergadering leiden. De Raad van Bestuur moet minstens driemaal per jaar samenkomen.


    Titel III - Interne Organisatie - Dagelijks Bestuur.


Artikel 9:

De bestuurders met de functie van voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris of secretaris-penningmeester vormen het dagelijks bestuur.


Artikel 10:

a) Bij hoogdringendheid roept de voorzitter of de secretaris het dagelijks bestuur bijeen. De voorzitter zit de vergadering

    voor. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste van de aanwezige ondervoorzitters of bij gebrek

    aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.

b) Het dagelijks bestuur kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn.


c) De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van

    de voorzitter of van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

d) Iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een

    vergadering van het dagelijks bestuur te vertegenwoordigen.

e) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende  noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereist,

    kunnen de besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

    Dit schriftelijke akkoord kan meegedeeld worden via alle moderne communicatiemiddelen. Deze procedure kan echter

    niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

f)  Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en

    ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten voorgelegd worden en al de andere

    akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of door één van beiden en een bestuurder.


Artikel 11:

Alle beslissingen, genomen door het dagelijks bestuur, dienen door de Raad van Bastuur bekrachtigd te worden op haar eerstvolgende vergadering.


    Titel IV- Verduidelijking van de werking van de Algemene Vergadering


Artikel 12:

De Raad van Bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als minstens één vijfde van de leden daarom verzoekt en wel binnen de twee maanden na het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Raad van Bestuur.


Artikel 13:

De agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Alle  leden hebben het recht punten op de agenda te brengen. Dit gebeurt schriftelijk, voorzien van de handtekeningen van de aanvragende leden, ten laatste één maand voor de

vergadering.


Artikel 14:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. Is ook deze afwezig dan zal de oudste van de aanwezige bestuurders de vergadering leiden.


    Titel V- Officiële ledenlijst van vzw Cato


Artikel 15:

De ledenlijst moet als interne en vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Iemand die op deze lijst staat, heeft een medisch probleem (gehad); informatie over iemands gezondheid is vertrouwelijk. Alleen bestuurders van de vzw kunnen, indien nodig voor de goede werking van de vereniging, inzage krijgen in de ledenlijst. De lijst kan niet worden doorgegeven aan andere leden. Oneigenlijk gebruik van deze informatie (voor politieke, commerciële e.a. doeleinden) is een schending van de privacy. Hiertegen zullen de nodige maatregelen worden getroffen


    Titel VI- Revalidatietrainingen


Artikel 16:

De trainingen worden gegeven door bevoegde kinesisten.


De conditietrainingen hebben elke dinsdag van 19.15 u. tot 20.30 u.  plaats in de sportzaal van de Basisschool van het Oscar Romerocollege, Sas 38, te Dendermonde.

Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een abonnement = 10 beurtenkaart op naam. Deze 10 beurtenkaart kan niet door iemand anders gebruikt worden en is dus strikt persoonlijk.

Een 10 beurtenkaart kost € 30,00 en is ter plaatse te verkrijgen.


De cardiale oefeningen – revalidatie hebben elke woensdag van 16.45 u. tot 18.00 u. plaats in het revalidatiecentrum van het AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50 te Dendermonde

De kostprijs voor deze trainingen kost € 45,00 voor drie maanden en is enkel geldig bij tijdige overschrijving van het bedrag op de bankrekening van CATO. De tijdsduur loopt per officieel kwartaal.

Deelnemers aan deze trainingen moeten in het bezit zijn van een  gunstig attest van cardiologisch onderzoek met fietsproef.

De cardiale oefeningen – aqua-gym hebben, in principe, plaats de 1° vrijdag van de maand van 19.00 u. tot 20.00, in Sauna Positive, Schuurkouter 1 te Baasrode.

Een jaarabonnement kost € 65,00 en is enkel geldig bij tijdige overschrijving van het bedrag op de bankrekening van CATO. Dit abonnement vervalt onherroepelijk op 31 december.

Er dienen minstens 10 betalende abonnementen te zijn om de aqua-gymsessies in te richten.


De abonnementen voor de cardiale oefeningen kunnen betaald worden vanaf de maand oktober voor het volgende jaar en dit enkel via bankoverschrijving met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer en de gekozen training.

Leden die deelnemen aan de revalidatietrainingen moeten in het bezit zijn van een attest met gunstig cardiologisch onderzoek met fietsproef.

Verdere inlichtingen kun je steeds bekomen bij de verantwoordelijke voor de revalidatietrainingen.


    Titel VII- Kosten:


Artikel 17:

Lidgelden (verzekering inbegrepen)

Hart-/vaatpatiënt                   € 20,00

Hart-/vaatpatiënt + partner   € 35,00

Steunend lid                         € 15,00

Erelid                                    € 30,00


    Titel VIII- Bescherming gegevens


Artikel 18:

Alle persoonlijke en adresgegevens zijn beschermd en worden in geen geval aan derden doorgegeven.

se

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 - Brussel.